Koninklijk besluit betreffende het beroep van orthoptist-optometrist

Koninklijk besluit betreffende het beroep van orthoptist-optometrist

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, artikel 23, § 1, eerste en derde lid, gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017, artikel 70, artikel 71, gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016 en artikel 72, § 2, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast;
Gelet op het advies nr. 2017/01 van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen van 13 juni 2017;
Gelet op het advies nr. 2017/05 van de Federale Raad voor paramedische beroepen van 22 juni 2017;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 december 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2018;
Gelet op het advies nr. 64.968/2 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende het advies van de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen van 15 juni 2017;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De uitoefening van "oogzorg" is een paramedisch beroep in de zin van artikel 69 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
Art. 2. Het in artikel 1 bedoelde beroep wordt uitgeoefend onder de beroepstitel "orthoptist-optometrist".
Art. 3. Het beroep van orthoptist-optometrist mag slechts worden uitgeoefend door personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding in het kader van een hoger onderwijs van het Europees kwalificatieniveau 6 van het European Qualifications Framework, overeenstemmend met minstens 180 ECTS studiepunten, waarvan het leerprogramma op zijn minst omvat :
a) een theoretische opleiding in :
i) algemene anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie;
ii) anatomie, (neuro-)fysiologie en pathologie van het oog en het visuele systeem, met inbegrip van de relevante behandelingsmethoden;
iii) farmacologie;
iv) algemene psychologie, gezondheids-, ontwikkelings- en neuropsychologie;
v) algemene pedagogiek en orthopedagogiek;
vi) neuro-oftalmologie;
vii) optica;
viii) theorie van het binoculaire zien, het strabisme, de amblyopie;
ix) low vision;
x) statistiek;
xi) ethiek en deontologie;
xii) recht, wetgeving, organisatie van de gezondheidszorg en de gezondheidszorg-beroepen;
xiii) interdisciplinair werken;
b) een theoretische en praktische opleiding in:
i) onderzoeksmethoden van hoofdhouding, oogstand, oogbewegingen, amblyopie, oculovestibulaire functies, gezichtsvermogen (inclusief bepalen van gezichtsscherpte en refractieve status, accommodatie- en convergentievermogen, contrast- en lichtgevoeligheid, optimale prismasterkte, opsporen van kleurenzichtstoornissen en aniseikonie) en meten van de oogdruk;
ii) behandelingsmethoden van strabisme, andere binoculaire stoornissen, amblyopie en oculovestibulaire dysfuncties;
iii) technische onderzoeksmethoden van het visueel systeem;
iv) refractie en contactologie;
v) onderzoeks- en behandelingsmethoden bij low vision;
vi) wetenschappelijke methodologie en evidence based practice;
vii) communicatie en communicatieve vaardigheden;
viii) organisatie en administratie in het kader van de therapeutische planning;
ix) informatica in de gezondheidszorg en eHealth applicaties;
x) EHBO;
xi) hygiëne en steriel werken;
xii) assistentie en instrumentatie in de oftalmologische chirurgie;
xiii) toedienen van collyria;
c) het maken van minimaal een eindwerk dat in verband staat met de uitoefening van oogzorg en waaruit blijkt dat de betrokkene in staat is tot een analytische en synthetische activiteit in het vakdomein en dat hij zelfstandig kan werken;
d) met vrucht een stage doorlopen hebben van minstens 600 uren verdeeld over de verschillende domeinen van de oogzorg;
2° hun beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken, ten minste 15 uren per jaar, om een beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau te behouden. Deze bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten.
Art. 4. § 1. De technische prestaties, bedoeld in artikel 71, § 1, eerste lid, van voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015, die door een orthoptist-optometrist kunnen worden uitgevoerd, zijn opgenomen in bijlage 1 en in bijlage 2 van dit besluit.
§ 2. De technische prestaties bedoeld in bijlage 1 vereisen een omstandig geneeskundig voorschrift van een arts-specialist in de oftalmologie, indien zij worden gesteld worden bij personen jonger dan 16 jaar.
De technische prestaties bedoeld in bijlage 2 vereisen een omstandig geneeskundig voorschrift van een arts-specialist in de oftalmologie.
Art. 5. De handelingen die met toepassing van artikel 23, § 1, eerste lid, van voormelde gecoördineerde wet van 10 mei 2015 door een arts-specialist in de oftalmologie aan een orthoptist-optometrist kunnen worden toevertrouwd, zijn opgenomen in bijlage 3 van dit besluit.
Art. 6. Het koninklijk besluit van 7 juli 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 7 van het genoemde besluit.
Art. 7. § 1. Aan de personen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit erkend zijn voor het beroep van orthoptist wordt ambtshalve een erkenning toegekend voor het beroep van orthoptist-optometrist.
§ 2. De personen die uiterlijk voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een opleiding tot orthoptist hebben aangevat, zoals beschreven in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 7 juli 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een arts kan worden belast, en die voldoen aan de opleidings- en stagevoorwaarden beschreven in artikel 3, 1°, van het voornoemde koninklijk besluit van 7 juli 2017, worden gelijkgesteld met de personen die voldoen aan de kwalificatievereisten bedoeld in artikel 3.
Aan deze personen wordt op hun verzoek een erkenning toegekend.
§ 3. Op hun verzoek wordt een erkenning toegekend aan de personen die houder zijn van een graduaat of bachelor diploma in het domein van de oogzorg, dat een opleiding bekroont waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische of theoretische en praktische opleiding en stages, overeenstemt met de in artikel 3, 1°, bedoelde opleiding.
§ 4. De personen die op datum van inwerkingtreding van dit besluit welbepaalde prestaties zoals bedoeld in artikel 4 of welbepaalde handelingen zoals bedoeld in artikel 5 hebben verricht mogen dezelfde prestaties of handelingen blijven verrichten onder dezelfde voorwaarden als de beoefenaars van het beroep van orthoptist-optometrist die deze prestaties of handelingen verrichten, mits zij kunnen aantonen, aan de hand van een attest verstrekt door een arts-specialist in de oftalmologie of door een onderwijsinstelling die de opleiding zoals bedoeld in artikel 3 aanbiedt, dat zij voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van dit besluit beschikken over ervaring in en bekwaamheid tot het stellen van deze prestaties of handelingen.
§ 5. Het verzoek bedoeld in paragraaf 3 dient ten laatste vier jaar na de inwerkingtreding van dit besluit te worden ingediend.
De personen die van de bepalingen bedoeld in paragraaf 4 wensen te genieten dienen zich bij de bevoegde autoriteit bekend te maken, binnen vier jaar vanaf de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit.
Art. 8. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 27 februari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlagen bij het koninklijk besluit betreffende het beroep van orthoptist-optometrist
Bijlage 1. - Technische prestaties 1
Artikel 1. Onderstaande technische prestaties kunnen door de orthoptist-optometrist gesteld worden :
1. observatie, onderzoek en analyse van :
a. abnormale hoofdhouding;
b. oogstand;
c. oogmotiliteit;
d. sensomotorische toestand van het binoculaire zien;
e. accommodatie- en convergentievermogen en de accommodatieve convergentie/ accommodatie ratio;
f. aniseikonie;
2. opsporing, onderzoek en analyse van stoornissen van het kleurenzien, donkeradaptatie, contrastgevoeligheid en lichtgevoeligheid;
3. bepaling van de gezichtsscherpte;
4. onderzoek van de refractieve status met objectieve methodes zonder cycloplegie;
5. oogdrukmeting zonder toediening van een anestheticum;
6. contactlensaanpassingen met uitzondering van contactlensaanpassingen van specifieke contactlenzen ter behandeling van oogaandoeningen.
Art. 2. De orthoptist-optometrist verwijst de patiënt door naar een arts-specialist in de oftalmologie indien:
1° de best gecorrigeerde visus volgens Snellen < 0.8 (of een equivalent op een andere visusschaal, zoals 0.1 LogMAR) is met elk oog;
2° er een daling groter dan 1 lijn is tussen de consulten bij ametropieën tot 8D en bij astigmatisme < 3D;
3° er een vermoeden van oogaandoening is.
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage 2. - Technische prestaties 2
Enig artikel. § 1. Onderstaande technische prestaties kunnen door de orthoptist-optometrist gesteld worden mits een omstandig geneeskundig voorschrift van een arts-specialist in de oftalmologie :
1. onderzoeken :
a. onderzoek en analyse van :
i. de fixatie;
ii. de vestibulo- en cervico-oculaire reflex;
b. opsporing, onderzoek en analyse van spontane en geïnduceerde nystagmus;
c. uitvoeren van technische onderzoeken in het kader van de diagnosestelling van oogaandoeningen door de arts;
d. bepalen van de optimale prismasterkte en van de optimale low-vision hulpmiddelen;
e. onderzoek van de refractieve status met objectieve methodes met cycloplegie;
2. behandelingen :
a. alle oefeningen met als doel het optimaliseren van de binoculaire functies en de oogmotiliteit;
b. amblyopiebehandeling;
c. aanpassen van prismaglazen;
d. optimaal leren benutten van de residuele visuele functies bij low vision patiënten en bij patiënten met neurofysiologische stoornissen;
e. aanpassen en aanleren van het gebruik van low vision hulpmiddelen;
f. oefentherapieën met als doel het behandelen van oculovestibulaire dysfuncties, visuele hyperafhankelijkheid en het verbeteren van de neurosensoriële oculovestibulaire integratie;
g. toediening van collyria.
§ 2. De technische prestatie vermeld onder bepaling 2, f, van paragraaf 1 mag in opvolging van het initieel voorschrift van een arts-specialist in de oftalmologie ook door de orthoptist-optometrist worden verricht op voorschrift van een arts-specialist in de otorhinolaryngologie, een arts-specialist in de neurologie of een arts-specialist in de pediatrie met een bijzondere beroepstitel in de pediatrische neurologie.
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage 3. - Toevertrouwde handelingen
Enig artikel. Onderstaande handelingen kunnen door een arts-specialist in de oftalmologie aan een orthoptist-optometrist worden toevertrouwd :
1. contact en non-contact onderzoeken van het visuele systeem;
2. assistentie en instrumentatie bij oftalmologische operaties;
3. aanpassen van specifieke contactlenzen ter behandeling van oogaandoeningen.
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK